Weboldalunkon a felhasználói élmény fokozásáért cookie-kat (sütiket) használunk. A cookie-kal kapcsolatos irányelveinket az "Adatkezelési tájékoztatóban" olvashatod el.
Menü

Jótállási feltételek / ODR

Kedves Partnerünk!

Örömünkre szolgál, hogy a Master-Systems Kft. termékeit választod. Bízunk benne, hogy teljes megelégedéssel és örömmel fogod használni!

Némely esetben azonban előfordulhat, hogy a megvásárolt termék idővel meghibásodik, ezért feltétlenül olvasd át az alábbi sorokat, melyben részletezzük a jótállási feltételeinket.

 

Jó, ha tudod:

A vonatkozó jogszabály alapján a használt termékekre nincs kötelező jótállás. (az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet)

Ugyanakkor a Master-Systems Kft. az általa értékesített használt termékre jótállást vállal. A jótállás időtartamát minden esetben a termék leírásában tüntetjük fel.

Az egyes termékekre vásárlás időpontjától számítva az alábbi jótállási időt vállaljuk:
 

Termék megnevezése
 
Jótállási idő
(alapértelmezett)
Kiterjesztett jótállás*
(külön díj ellenében)
 Használt számítógép: 1 év elérhető
 Használt laptop: 1 év elérhető
 Használt monitor: 1 év elérhető
 Használt alkatrészek: 1 év -
 Használt perifériák: 3 hónap -
 Használt nyomtató: 3 hónap -
 Használt nyomtató kellék: - -
 Szoftver: - -

 
Laptop akkumulátorra - jellegénél fogva - 3 nap cseregaranciát vállalunk!
Nyomtató kopó- és forgóalkatrészre - jelegénél fogva - 3 nap cseregaranciát vállalunk!  

Új termékekre a gyártó által biztosított garanciát biztosítjuk!
Fontos: új termékeknél (különösen pendrive-ok-nál, multimédia eszközöknél vagy kisebb méretű termékeknél) előfordulhat, hogy a terméken nem található meg az azonosításhoz szükséges szériaszám. Ezért különösen felhívjuk figyelmedet, hogy új termék vásárlása esetén az eredeti csomagolást őrizd meg, hogy az később azonosítható legyen. Azonosító hiányában a garanciális ügyintézés nem lehetséges!

*Kiterjesztett jótállás: A viszonteladóknak lehetősége van kiterjesztett jótállást vásárolni, mely esetben a jótállási idő meghosszabbodik a vásárlás és az értékesítés között eltelt idővel.
Ajánlott minden olyan viszonteladónak, aki elsősorban raktárkészletre vásárol, így az 1 éves jótállási időt a vásárló részére teljes egészében tovább tudod adni minden kockázat nélkül.


Amennyiben meghibásodást tapasztalnál, az alábbiak szerint tudod érvényesíteni jótállási igényedet:

  • A meghibásodást késlekedés nélkül jelezd felénk!
  • A hibás termék minden adatát (vásárláskor kiállított számla száma, termék szériaszáma (ha van), termék egyedi azonosító száma (ha van) valamint a termék megnevezése), illetve a meghibásodás pontos leírását küldd el nekünk e-mailen, vagy töltsd ki a weboldalunkon elhelyezett "szervizlap"-ot.
  • A meghibásodott terméket jótállási időn belül, de legkésőbb a bejelentéstől számított 60 napon belül csomagküldő cég igénybevételével juttasd vissza hozzánk!

 

Amennyiben csomagküldő szolgáltatással küldöd el a terméket, kérjük kiemelten ügyelj arra, hogy biztonságosan, szállításra alkalmas módon csomagold be a terméket. A bejelentett hibán túli, esetlegesen szállításból eredő károkért a Master-Systems Kft. nem vállal felelősséget!

Csomagküldő szolgáltatás igénybevételekor a terméket csomagként add fel! Felhívjuk figyelmedet, hogy "Utánvétes csomagként" feladott küldemény átvételét nem áll módunkban átvenni!

 

Fontos! Amennyiben a meghibásodott termék adathordozót tartalmaz, úgy kiemelten javasoljuk, hogy az adathordozó tartalmáról készíts biztonsági másolatot! Az adathordozókon található adatokért a Master-Systems Kft. nem vállal felelősséget, és minden adatvesztésből eredő kárért a felelősséget elhárítja!

 

Jótállási igényedet a vásárláskor kibocsátott számlával kell igazolni.

A hibás termék átvételéről átvételi elismervényt adunk, aminek bemutatásával a megjavított termék - amennyiben a javítás nem lehetséges, úgy a cseretermék - átvehető.

 


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

(Jogszabályi rendelkezések)

 

Hibás teljesítés:
A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

Kellékszavatosság

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  • A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
  • Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan Fogyasztó nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a gyártóval szemben érvényesíthető.

Jótállás

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül.

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Jótállási igény alapján a jogosult választása szerint

  • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
  • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (...) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.
9.14.    A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN FELMERÜLŐ ELJÁRÁS

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.